CONCEPTES BÀSICS DEL CONTROL DE VIBRACIONS: TRANSMISIBILIDAD

L’aïllament de les vibracions generades per màquines és una pràctica molt comuna a fi d’evitar que l’energia de vibració es transmeti a les zones pròximes originant nivells de soroll, efectes destructius, interferències amb altres processos, molèstia, etc.

L’efectivitat dels sistemes antivibradors s’expressa en termes de transmissibilitat definida com la relació:

S’entén per aïllament A, el complement de la transmissibilitat, això és A = 1 – T.

Per al cas més senzill d’un sistema amb només grau de llibertat i sense amortiment, això és una molla d’acer unit a una massa m, la transmissibilitat té expressió una molla d’acer unit a una massa m, la transmissibilitat té l’expressió:

on:

f = freqüència de la força d’excitació, Hz.

f 0 = freqüència natural del sistema, Hz.

Per al cas considerat la freqüència natural o de ressonància està donada, en funció de la deflexió que es produeix en el sistema antivibratoris per l’acció del pes que suporta aquest (deflexió estàtica, δ), per l’expressió:

on δ està expressat en cm

Ke la cte del moll i W és el pes aplicat al sistema

Els amortidors s’utilitzen principalment en aquells equips amb un bon equilibrat dinàmic però que poden generar altes freqüències. Amb l’expressió anterior relacionem la freqüència de ressonància amb la deflexió i amb la cte del moll

Són barats i fàcils d’instal·lar, i s’empren amb molta freqüència en les bases de les bancades, amb bons resultats ja que en aquest cas la recàrrega per unitat d’àrea no és excessiva (condició important per al seu bon rendiment).

Per seleccionar un amortidor

– Suro . És un dels més antics materials utilitzat com a element antivibrador. Presenta la propietat de tenir petites cavitats farcides d’aire el que facilita la compressió quan se’l sotmet a càrregues.

Té la freqüència natural entre 15 i 45 Hz., Amb deflexions estàtiques de 0.1 i 0.3 mm. S’empra normalment per aïllar grans màquines i bancades. A baixes freqüències té un comportament pobre si bé entre 50-60 Hz l’aïllament és òptim.

No és atacat per aigua i olis, tendeix a comprimir amb l’edat, ia temperatures elevades perd ràpidament les seves característiques.

– Cautxú natural i sintètic. Són els materials més utilitzats com a elements antivibradors.

Al mercat existeixen gran varietat de antivibradors d’aquest material cobrint totes les formes i gruixos. Té la seva freqüència natural entre 5 i 35 Hz, amb deflexions estàtiques entre 0.3 i 10 mm.

Mas info en:

https://www.unimat.com.mx/mat/productos/mexico/aislamiento-de-vibraciones/

https://matdepot.com.mx/control-de-vibraciones/

https://tapetesexpress.com/aislante-acustico-y-placa-antivibratoria-product-2/